vnitřní předpis pro částečnou nezaměstnanost

Vnitřní předpis zaměstnavatele

zaměstnavatele upravující překážku v práci

z důvodu částečné nezaměstnanosti

 

 

Zaměstnavatel:

společnost:                         ………………………………………….                          

se sídlem:                           ………………………………………….              

identifikační číslo:                 ……..……………………….………….

společnost vedená u ………………. oddíl C, vložka …………… 

jednající:                            

 

Účinnost od:                     ……………………..

 

Závaznost:                         všichni zaměstnanci

 

Preambule

V souvislosti s epidemií nemoci Covid 19 (SARS COV 2) dochází k zásadnímu omezení poptávky po službách / zboží zaměstnavatele.

I. Překážka v práci

1. Zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobku (nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách), jak uvedeno výše. Zaměstnavatel tuto skutečnost považuje za překážku v práci (dále jen „překážka v práci”) na své straně podle § 209 zákoníku práce.

 

II. Náhrada mzdy

1. Po dobu překážky v práci na straně zaměstnavatele přísluší zaměstnancům, na které se tento vnitřní předpis vztahuje, náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. 

2. Náhrada mzdy je splatná měsíčně, v běžném výplatním termínu.

 

III. Doba trvání

1. Doba trvání překážky se stanoví od ……. do …… 2020

2. Zaměstnavatel může trvání překážky v práci zkrátit nebo prodloužit pro všechny nebo pro některé zaměstnance v závislosti na obnovení poptávky a to změnou vnitřního předpisu.

3. Změna bude oznámena relevantním zaměstnancům s alespoň 3 (slovy: tří) denním předstihem. Zaměstnanci jsou povinni za tímto účelem být k dosažení na zaměstnavatelem určeném tel. čísle nebo emailu a pravidelně (1x denně kontrolovat) zprávy. Seznámení s písemnou změnou vnitřního předpisu proběhne, jakmile to bude možné.

IV. Závěrečná ustanovení

1.Tento vnitřní předpis je oznámen zaměstnancům elektronicky. Dále je k dispozici v písemné formě u zaměstnavatele a přítomní zaměstnanci s ním budou seznámeni osobně.

2.Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, tedy dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen.

3. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný. Zaměstnavatel je povinen uschovat vnitřní předpis po dobu 10 let ode dne ukončení doby jeho platnosti.

 V Praze dne ................

 

…………………………………………..

  Razítko podpis zaměstnavatele