úlevy z povinností vůči státu v souvislosti s COVID

Úlevy aktuálně v běhu:

       1. Balíček daňových opatření MF a GFŘ

 • daně z příjmů do 1.7. (jde o odpuštění sankcí za pozdní úhrady a podání, nikoliv stricto sensu o posunutí termínů, ty zůstávají dané zákonem)
 • možnost bez pokuty podat později KH společně s přiznáním DPH  a zaplacením daně (pozor ! nejde tedy o možnost KH nepodat, ale podat později, jakmile to je možné, plus podat DPH). Pokud není podáno KH delší dobu a FU vyzve k podání, může už být problém, řeší se individuálně žádostí. 
 • prominutí úroku za pozdní úhradu daně v případě, kdy se prokáže souvislost s koronavirem (platí pro všechny ostatní daně kromě daně z příjmů, pozor o odpuštění je nutné požádat a prokázat souvislost s koronavirem)
 • zrušení správních poplatků za žádosti
 • uvažuje se o neukládání pokut týkajících se 3. a 4. vlny EET zatím o tři měsíce
 1. Bezúročné půjčky COVID
 • možnost získání bezúročné půjčky na krytí provozních nákladů prostřednictvím ČMZRB
 • poskytnutí ručení a dotace na úroky u úvěrů od komerčních bank ze strany ČMZRB

K úvěru COVID pozor - jde skutečně o úvěr se vším všudy (!), tedy je potřeba vyplnit žádost, zdůvodnit, prokázat solventnost (výkazy), úvěr je zajištěn směnkou, vč. souhlasu manžela (podnikatele/jednatele), výhodou je bezúročnost, odklad splátek, minimální částka je 0,5 mil. Kč, maximální částka 15 mil. Kč. ČMZRB je aktuálně na dva týdny zahlcená žádostmi.

Připravuje se –  příští týden:

 1. Prodloužení doby vyplácení ošetřovného OČR ve výši 60 % po celou dobu, po kterou budou žáci doma, na děti do 13 let - zpětně (!)
 2. Proplácení náhrady mzdy zaměstnancům v karanténě – zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci 60 % mzdy, stát tuto částku v plné výši proplatí (pozor opravdu jen zaměstnanci v karanténě - s dokladem)
 3. Proplácení náhrady mzdy zaměstnancům, kteří nepracují z důvodu omezení činnosti firmy (zavření provozu) na základě vládního opatření – zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci 100 % mzdy, stát tuto částku proplatí ve výši 80 % (pozor jde pouze o firmy které zavřely v důsledku opatření tedy například maloobchod, nebo mají více než 30% zaměstnanců v karanténě, rozhodně tedy nedopadá na firmy, která ztrácí zakázky, nedostávají materiál apod., tedy nepřímo postižené)
 4. ošetřovné pro OSVČ – živnostenské úřady budou OSVČ (živnostníkům) vyplácet částku 424 Kč /den za děti ve věku 6 až 13 let, pokud OČR nečerpá manžel/ka

Co není akutní, ale může se hodit:

Náhrada škody za krizová opatření podle tzv. krizového zákona tj. zák. 240/2000 Sb. (pozor: podmínkou bude uplatnit nárok na náhradu nejdříve u toho orgánu, který opatření vydal do 6ti měsíců od okamžiku, kde se poškozený o škodě dozví). Prvotní uplatnění nemusí být nutně perfektní - sepsáno právníkem (zvlášť pokud budou právníci zahlceni), ale právník určitě rád poradí, zda alespoň zasíláte na správný úřad a zda má podání šanci (jaké nároky mohou mít šanci - přímá souvislost). A když nevíte, na jaký úřad, je vhodná taktika poslat na více úřadů přicházejících v úvahu.

O čem se uvažuje – realizace co nejdříve:

 1. Úlevy v odvodech SP a ZP
  1. kurzarbeit (omezení pracovní doby a příspěvky státu na mzdy)
  2. odložení plateb
  3. odpuštění odvodů SP a ZP pro OSVČ (pozor : prominutí sankcí u pozdního podání daně z příjmů, neznamená automatický odklad sociálního a zdravotního, ale na žádost se zřejmě bude odpouštět penále).

Co ještě zvážit :

Jednat se zaměstnanci (velká část zaměstnanců je rozumná), v krajním případě přistoupit ke snižování mezd (u mzdových výměrů i jednostranně) a k překážkám v práci  - viz minulý email možnosti snížení mzdy až na 60% z podmínek poklesu odbytu či poptávky po službách a vydání vnitřního předpisu (nebo dohody s odbory - tam, kde působí).

Shrnutí: opatření a úlevy nejsou zatím převážně plošné, míří na ty přímo postižené. Spíše je to cesta posečkávání a cesta úvěrů. Řada věcí není automaticky, ale na žádost (většinou nutné odůvodnit souvislost s koronavirem).