Návrh novely zákona o EET

Novela zákona o evidence tržeb
Vláda dne 13.6.2018 schválila návrh novely zákona o evidenci tržeb. Jedná se o přepracovaný  (na základě vnějšího připomínkového řízení) návrh Ministerstva financí. Součástí návrhu je i přeřazení některých služeb a také dodání řezaných květin apod. do 10% sazby DPH - nejkurióznější je nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby; na základě vnějšího připomínkového řízení návrh přeřazuje do 10 % sazby daně také dodání.pitné vody prostřednictvím vodovodu.
Zatímco původní návrh přepokládal účinnost od 1.1.2019, přepracovaný návrh počítá s účinností nejdříve od 1.7.2019; dílčí změny by mohly nabýt účinnosti již od 1.4.2019. Pokud by návrh byl přijat do konce roku a vyhlášen ve Sbírce zákonů v prosinci 2018 (lze však předpokládat, že k vyhlášení novely dojde až později), vznikla by podnikatelům, jejichž tržby jsou zatím dočasně vyjmuty z evidence tržeb (původní 3. a 4. etapa), povinnost evidovat tržby od 1.7.2019 a také od 1.7.2019 by došlo ke změnám v sazbách DPH.
O uvedeném návrhu ministerstvo informovalo v tiskové zprávě. Prvé čtení vládního návrhu bylo původně zařazeno na pořad schůze Poslanecké sněmovny, která však byla předčasně ukončena 10.7.2018 a je možné, že proběhne až v září letošního roku.
Součástí návrhu je zvláštní režim pro neplátce dph s nízkými příjmy v hotovosti (do 200 tis. Kč za 12 měsíců), kteří mají nejvýše dva zaměstnance – v tomto zvláštním režimu by se k hotovostním tržbám vydávali "úřední" účtenky - bloky těchto účtenek by vydávala finanční správa.
Novela okruh evidovaných tržeb omezuje na tržby inkasované na území ČR (v současné době podléhají evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb i příjmy inkasované mimo území ČR) a vrací daňové identifikační číslo jako povinnou součást účtenky (ovšem jen v případě, kdy kmenová část není tvořena rodným číslem – u fyzických osob, u kterých je kmenová část DIČ tvořena právě rodným číslem, by DIČ nadále nebylo povinnou náležitostí účtenky).
Spolu se změnami v evidenci tržeb návrh také přeřazuje dodání řezaných květin a dekorativního listoví z 15% do 10% sazby daně. Větší změny návrh obsahuje v přeřazení služeb do 10% sazby daně - největším hitem je přeřazení podávání točeného piva ze sudů větších než 10 litrů ze stávající 21% sazby do sazby 10%. Do 10% sazby daně návrh přeřazuje tyto služby:
úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí – kód CZ-CPA 36.00.2,
odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi – kód CZ-CPA 37,
stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů) – kód CZ-CPA 56, pro pivo podávané ze sudů o obsahu větším než 10l je však navržena výjimka z výjimky a u něho by se nově uplatnila 10% sazba daně. Zatímco u podávání nealkoholicjých nápojů by došlo ke změně sazby z 15 % na 10 %, u podávání točeného piva by došlo ke změně z 21 % na 10 %
služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.21.10,
služby mytí oken prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.22.11,
domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany – kód CZ-CPA 88.10, 88.91,
opravy obuvi a kožených výrobků – kód CZ-CPA 95.23,
opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků  – kód CZ‑CPA 95.29.11,
opravy jízdních kol – kód CZ-CPA 95.29.12,
kadeřnické a holičské služby – kód CZ-CPA 96.02.
Nadále má zůstat zachováno, že u dodání potravin (např. pizza ssebou, párek v rohlíku) se bude nadále uplatňovat 15% sazba daně. Pokud by tedy návrh byl v navržené podobě schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů např. v prosinci 2018, tak by došlo k následujícímu vývoji:
                                                          pizza na talíři          pizza ssebou
listopad 2016                                DPH 21 %, bez EET    DPH 15 %, bez EET
prosinec 2016 až červen 2019    DPH 15 %, s EET         DPH 15 %, bez EET     
od července 2019                       DPH 10 %, s EET         DPH 15 %, s EET

 
Pokud by byl návrh na přeřazení prodeje řezaných květin či dekorativního listoví a výše uvedených služeb do druhé 10% snížené sazby DPH schválen, ještě více než dnes by nabylo na významu zařazení zboží dle kombinované nomenklatury resp. zařazení služeb dle klasifikace CZ-CPA