Infomail: novela EET podepsána prezidentem, připomenutí změn u zaokrouhlování DPH, rozšíření osvobození u daně z nabytí nemovitých věcí

Vážení klienti ,
tímto bychom Vás chtěli informovat o blížícím se konci možnosti zaokrouhlovat DPH podle starých pravidel. Od 1.10.2019 již bude nutné postupovat podle nových pravidel, které přinesl daňový balíček od 1.4.2019 . Dále bychom Vám chtěli připomenout změny v EET a sazbách DPH, které budou pravděpodobně účinné od 1.4.2020 ( pokud zákon bude vyhlášen ve sbírce až v říjnu , posouvá se účinnost na 1.5.2020 ) a drobnou novelu u osvobození při nabytí jednotky v rodinném domě .

Zaokrouhlování DPH

Daň již není možné zaokrouhlovat na celé koruny a rozdíl z tohoto zaokrouhlení vyjmout ze základu daně; tzn., že např. ze základu daně 990 Kč není možné stanovit daň v základní 21% sazbě daně na 208 Kč, ale na 207,90. Pokud bude celková částka k úhradě zaokrouhlena na 1.198 Kč, tak zaokrouhlení 0,10 Kč je nutné rozdělit na základ daně 0,08 Kč a daň 0,02 Kč a celkový základ daně činí 990,08 Kč a daň 207,92. Od 1. října bude možné DPH zaokrouhlit na celé koruny pouze v případech, kdy cena bude hrazena v hotovosti. V ostatních případech je nutno vypočtenou DPH a následně i konečnou cenu ponechat s přesností na 2 desetinná místa, neboť zákon v těchto případech již zaokrouhlení DPH nepřipouští.
Pokud máte ve svých programech na vystavování vydaných faktur zapnuté zaokrouhlování na celé koruny , ať DPH nebo celé částky , doporučuji toto nastavení změnit na "nezaokrouhlovat " .

Novela EET a změna sazeb DPH
Prezident svým podpisem ze dne 24.9.2019 potvrdil novelu zákona o evidenci tržeb a novelu zákona o DPH  .
Součástí novely je i přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby DPH - nejkurióznější je nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby. Původně se uvažovalo i o přeřazení dodání řezaných květindo 10% sazby daně, které nakonec součástí návrhu není.
Hlavním obsahem novely je spuštění poslední vlny evidence tržeb (pro všechny okruhy podnikání včetně řemeslných činností či činností zdravotnických zařízení) a dále přeřazení některých dodání zboží resp.poskytnutí služeb do 10% sazby daně z přidané hodnoty. Plošných výjimek novela obsahuje jen minimum (např. pro sociální péči v domovech pro osoby se zdravotním postižením). Ke spuštění poslední vlny eet dojde pravděpodobně od 1.4.2020.


MF se k novele vyjádřilo v tiskové zprávě ze dne 13.9.2019 ( https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/parlament-schvalil-start-dalsi-faze-eet-36105 ) ,  dále v tiskové zprávě ze dne 7.6.2019  ( https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/novela-zakona-o-evidenci-trzeb-miri-do-s-35351 ) ,v tiskové zprávě ze dne 13.2.2019  ( https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/start-dalsi-faze-eet-ci-moznost-off-line-34340 ) a v tiskové zprávě ze dne 17.4.2019 ( https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/novela-zakona-o-evidenci-trzeb-miri-do-t-34995 )


Součástí novely je zvláštní režim pro fyzické osoby - neplátce dph s nízkými příjmy v hotovosti (do 600 tis. Kč za 12 měsíců), kteří mají nejvýše dva zaměstnance - v tomto zvláštním režimu by se k hotovostním tržbám vydávali "úřední" účtenky - bloky těchto účtenek by vydávala finanční správa. Zvláštního režimu budou moci využít i právnické osoby, které jsou poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Novela okruh evidovaných tržeb omezuje na tržby inkasované na území ČR (v současné době podléhají evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb i příjmy inkasované mimo území ČR) a vrací daňové identifikační číslo jako povinnou součást účtenky (ovšem jen v případě, kdy kmenová část není tvořena rodným číslem - u fyzických osob, u kterých je kmenová část DIČ tvořena právě rodným číslem, by DIČ nadále nebylo povinnou náležitostí účtenky).
Novela jako celek nabude účinnosti pravděpodobně od 1.10.2019 (od tohoto data se např. daňové identifikační číslo stane povinnou náležitostí účtenky vystavované právnickými osobami pro účely eet; pokud je daňové identifikační číslo tvořeno rodným číslem, tak nadále nebude povinnou náležitostí účtenky pro účely eet).
Ani po novele nebudou evidenci tržeb podléhat tržby přijímané prostřednictvím platebních karet resp. platebních bran.
Pravděpodobně od 1.1.2020 bude možné žádat o povolení evidence tržeb ve zvláštním režimu. Pravděpodobně k 1.4.2020 bude zrušeno dočasné vyloučení tržeb z jiných činnost, než je stravování, ubytování a obchod - tzn., že od 1.4.2020 bude evidence tržeb rozšířena na veškeré činnosti. Spolu se se spuštěním poslední vlny eet pravděpodobně od 1.4.2020 novela také do 10% sazby DPH přeřazuje tato plnění:
dodání e-knih a audioknih (tato změna byla umožněna změnou EU směrnice o DPH z roku 2018 ),
domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
služby mytí oken prováděné v domácnostech,
drobné opravy obuvi a kožených výrobků,
drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost,
drobné opravy jízdních kol,
kadeřnické, kosmetické a podobné služby.
Nadále zůstává zachováno, že u dodání potravin (např. pizza s sebou, párek v rohlíku) se bude uplatňovat 15% sazba daně, což např. znamenái:
do 11/2016 se u pizzy podávané v pizzérii (stravovací služba) uplatnila základní 21% sazba daně a u pizzy s sebou (dodání zboží) se uplatnila snížená 15% sazba daně
od 11/2016 se uplatňuje snížená 15% sazba daně bez ohledu na to, zda jde o stravovací službu nebo prodej pizzy
od spuštění poslední vlny EET (pravděpodobně od 1.4.2020) by se u pizzy podávané v pizzérii (stravovací služba) nově uplatnila základní 10% sazba daně a u pizzy s sebou (dodání zboží) by se nadále uplatnila snížená 15% sazba daně
Přeřazení výše uvedených plnění do druhé 10% snížené sazby DPH, zvyšuje význam zařazení zboží dle kombinované nomenklatury resp. zařazení služeb dle klasifikace CZ-CPA -


https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace-produkce-cz-cpa-


Rozšíření osvobození u daně z nabytí nemovitých věcí
Prvá úplatná nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu nebo dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě jsou podle § 7 odst. 1 zákonného opatření 340/2013 Sb. byla již teď osvobozena od daně z nabytí nemovitých věcí.
V praxi se však stává, že je novostavba rodinného domu rozdělena na bytové jednotky a na nabytí nového bytu (na rozdíl od nabytí celého rodinného domu anebo od nabytí jednotky v bytovém domě) v tomto případě zákonné opatření výslovně nepamatovalo . Ačkoli údajně některé finanční úřady logicky uznávají osvobození i v těchto případech, jiné daň v těchto případech požadují.
Pro právní jistotu nabyvatelů bytů v novostavbách rodinných domů (že mohou osvobození uplatnit) byla Poslaneckou sněmovnou schválena drobná novela, která rozšiřuje osvobození pro první úplatné nabytí vlastnického práva v § 7 odst. 1 zákonného opatření 340/2013 Sb. o první úplatná nabytí k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě.
Novelu Senát dne 3.5.2019 vrátil zpět Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí jako takové (s účinností od prvého dne následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů). Návrh Senátu na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí Poslanecká sněmovna nepřijala a 24.9.2019 potvrdila původní obsah novely. Protože novela teprve míří k podpisu prezidentem, ve Sbírce zákonů bude vyhlášena pravděpodobně až v říjnu a nabude účinnosti až od 1.11.2019.