Daňové novinky 06/2023 - změna cestovních náhrad, daňové milostivé léto

1. Od 1.7.2023 se snižuje vyhlášková cena nafty pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohonné hmoty z 44,10 Kč/l na 34,40 Kč/l (pro případy, kdy není cena doložena).

2.
1.7.2023 nabývá účinnosti úprava tzv. daňového milostivého léta a pojistného milostivého léta .

Daňové milostivé léto MF obecně komentovalo zde : Daňové milostivé léto umožní dlužníkům zbavit se daňových nedoplatků | 2023 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz); konkrétní praktické informace zatím zveřejněny nebyly s výjimkou použití daňového milostivého léta na místní poplatky (i na ně se milostivé léto může vztahovat, pokud nebyly uhrazeny k 30.9.2022) – viz Informace a metodická pomůcka k Daňovému milostivému létu (místní poplatky) | 2023 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz).  K daňovému milostnému létu info a příklady viz níže .

pojistnému milostivému létu se vyjádřila ČSSZ zde :  Milostivé léto v podmínkách ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz). Pojistné milostivé léto se týká např. OSVČ, která neuhradila pojistné na důchodové pojištění za rok 2021 do 30.9.2022 (v některých případech lze zjistit např. z vyúčtování pojistného za rok 2022, který OSVČ dostala do datové schránky – pokud nebylo k datu zpracování vyúčtování pojistné za rok 2021 uhrazeno, tak určitě nebylo uhrazeno ani k 30.9.2022 a na penále za opožděnou úhradu tohoto pojistného se vztahuje pojistné milostivé léto). Pokud bude dlužné pojistné uhrazeno do 30.6.2023, tak bude penále automaticky prominuto – pokud by bylo uhrazeno až od 1.7.2023, tak by bylo nutné o prominutí požádat v aplikaci, která k tomuto účelu bude zřízena a která by měla být zprovozněna až 10.7.2023.

Daňové milostivé léto dopadá především na fyzické osoby s daňovým dluhem existujícím k 30.9.2022. Fyzická osoba měla třeba platit zálohy na daň z příjmů a DPH a tyto daňové povinnosti plnila až se zpožděním nebo je splní nejpozději do 30. listopadu 2023 (v případě jednotlivých dluhů nad 5 tis. Kč bude možné požádat o splátkování a uhradit dluh i později) – v tomto případě bude moci fyzická osoba po 1.7.2023 požádat o prominutí úroků z prodlení k dluhům vzniklým do 30.9.2023.
Příklad 1
Fyzická osoba měla platit pololetní zálohy na daň z příjmů fyzických osob 40.000 Kč k 15.6.2021 a k 15.12.2021 a 44.000 Kč k 15.6.2022 a k 15.12.2022. Krom toho měla doplatit DPFO za rok 2021 ve výši 30.000 Kč a za rok 2022 ve výši 10.000 Kč. Všechny zálohy a doplatky fyzická osoba uhradila, ale s poměrně velkým zpožděním a v daňové informační schránce DIS+ se zobrazují částky úroků z prodlení k jednotlivým daňovým povinnostem a tyto částky odpovídají zákonnému úroku z prodlení (8,25 % za prodlení v 1. pololetí 2021, 8,50 p.a. za prodlení v 2. pololetí 2021, 11,75 % p.a. za prodlení v 1. pololetí 2022 a 15 % p.a. za prodlení od 1.7.2022) – aktuální dluh na DPFO je např. 16.161 Kč. Jestliže byly zálohy resp. doplatky uhrazeny, tak dluh 16.161 Kč odpovídá úrokům z prodlení. Pokud fyzická osoba tento dluh neuhradí do konce června, tak bude moci od 1.7.2023 požádat o prominutí úroků z prodlení. Pokud jsou však v DIS+ zobrazen i úroky z prodlení k záloze splatné 15.12.2022 a doplatku daně za rok 2022, tak tyto úroky se vztahují k dluhu vzniklému po 30.9.2022 a o jejich prominutí nebude možné požádat v režimu daňového milostivého léta (tyto úroky z prodlení je nutné odečíst od celkového dluhu 16.161 Kč).
Příklad 2
Stejné zadání jako v příkladu 1, ale fyzická osoba kromě záloh resp. doplatků DPFO uhradila navíc úroky z prodlení k zálohám splatným v roce 2021 v úhrnné výši 6.001 Kč a aktuální dluh na DPFO činí 10.160 Kč. Úroky z prodlení ve výši 6.001 Kč nebude možné prominout v režimu daňového milostivého léta. Pokud fyzická osoba zbývající úroky z prodlení ve výši 10.160 Kč neuhradí do konce června, tak bude moci od 1.7.2023 požádat o jejich prominutí. Pokud je však v DIS+ zobrazen i úrok z prodlení k doplatku daně za rok 2022, tak tento úrok se vztahuje k dluhu vzniklému po 30.9.2022 a o jeho prominutí nebude možné požádat v režimu daňového milostivého léta (tento úrok z prodlení je nutné odečíst od celkového dluhu 10.160 Kč).
Příklad 3
Stejné zadání jako v příkladu 1 nebo 2, ale fyzická osoba navíc uhradila pozdě DPH za 3. čtvrtletí 2022. Protože dluh na DPH vznikl až po 30.9.2022, tak úrok z prodlení vztahující se k pozdní úhradě DPH nebude možné prominout v režimu daňového milostivého léta. Úroky z prodlení k DPFO však bude možné prominout tak, jak je uvedeno v příkladech 1 a 2.
Příklad 4
Fyzická osoba obdržela výkaz nedoplatků na DPFO a dani z nemovitých věcí. Jestliže byl zaslán výkaz daňových nedoplatků a nedoplatky nebudou alespoň částečně uhrazeny, lze předpokládat, že finanční úřad přistoupí k daňové exekuci a nechá zablokovat bankovní účty. Výkaz nedoplatků pravděpodobně zahrnuje jak vlastní daňovou povinnost, tak i příslušenství daně. Pokud budou dluhy v plné výši do konce června uhrazeny, bude uhrazeno i příslušenství daně a tudíž nebude možné po 1.7.2023 žádat o jeho prominutí. Jestliže se však příslušenství daně vztahuje i k nedoplatkům vzniklým do 30.9.2023 a dlužník uhradí jen jistinu, tak bude moci po 1.7.2023 v režimu milostivého léta požádat o prominutí příslušenství vztahujícího se k daňovým povinnostem vzniklým do 30.9.2022