Cestovní náhrady 2018

Tuzemské stravné v roce 2018
Vyhláška s číslem 463/2017 Sb. stanoví tuzemské cestovní náhrady pro rok 2018. Pro stanovení sazeb stravného je určující vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování ve srovnání se statistickými údaji, které byly vzaty jako základ pro zákonem stanovené hodnoty. Vývoj cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování zaznamenal oproti předchozímu nárůst. Z toho důvodu dochází ke zvýšení sazeb stravného v jednotlivých časových pásmech.
Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce.
Délka pracovní cesty       
5 až 12 hodin                                                            78 – 93 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin        119 – 143 Kč
Déle než 18 hodin                                                 186 – 223 Kč

Stravné se v souladu s § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. To je důležité zejména při krácení stravného, jestliže je zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec sám nepřispívá. V takovém případě zaměstnanci přísluší krácené stravné podle paragrafu 163 odst. 2. Konečná částka, která bude zaměstnanci vyplacena při vyúčtování pracovní cesty, se ovšem vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
V oblasti krácení stravného k žádným změnám nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:
70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2018
Pro stanovení, resp. změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, jsou určující výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce
u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč,
u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,00 Kč.
Vývoj cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel proti předchozímu roku zaznamenal pouze velmi mírný vzestup, v jehož důsledku se mění sazba základní náhrady za používání osobních silničních motorových vozidel. Zvyšuje se o deset haléřů.
Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se při výpočtu cestovních náhrad podle § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na desetihaléře směrem nahoru.


Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2018
V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné. Aktuálně navržené průměrné ceny pohonných hmot odpovídají statisticky zjištěným hodnotám a zákonem stanovenému způsobu jejich zaokrouhlování.
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce bude pro rok 2018 činit:
30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
29,80 Kč u motorové nafty.


Zahraniční cestovní náhrady 2018
Vyhláškou č. 401/2017 Sb., se mění výše zahraničního stravného pro rok 2018. Tentokrát se mění sazba v osmi zemích. Změny jsou zobrazeny v následující tabulce.
Země    Základní sazba stravného pro rok 2017    Základní sazba stravného pro rok 2018
Austrálie a Oceánie – ostrovní státy    50 USB                                            55 USB
Belgie                                                      45 EUR                                            50 EUR
Velká Británie                                          40 GBP                                            45 GPB
Bahamy                                                   50 USD                                            55 USD
Bolívie                                                      45 EUR                                            50 EUR
Korea                                                        45 EUR                                           50 EUR
Maroko                                                     35 EUR                                            40 EUR
Nový Zéland                                             50 USD                                          55 USD

Stravné na zahraniční pracovní cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou.Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout vedle stravného při zahraniční pracovní cestě i kapesné a to až do výše 40% stravného .Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo území České republiky se poskytuje zahraniční stravné:
ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin,
ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin, 
v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.