InterEco.cz

Komplexní služby pro všechny subjekty
Účetnictví
Účetnictví je systém zachycující ekonomickou činnost podnikatele. Slouží pro stanovení základu daně a také jako důležitý zdroj informací pro podnikatele samotného i pro další osoby (např. pro banku při žádosti o úvěr). Podle zákona musí účetnictví poskytovat věrný a poctivý obraz o hospodaření podnikatele.

Osobou odpovědnou za vedení účetnictví je vždy podnikatel nebo statutární orgán. Externím zpracováním účetnictví u naší  firmy získává podnikatel jistotu, že účetnictví bude vedeno řádně podle zákona a s náležitou odbornou péčí. Naši daňoví poradci provádějí průběžnou kontrolu zpracovávaného účetnictví, sledují zákonné lhůty a novou legislativu. 

Zpracování účetnictví externí formou přináší též značnou úsporu nákladů - naše cena za vedení účetnictví je, zejména u malých a střeních firem, vždy menší než případná mzda interní účetní - zaměstnance. 

Účetnictví zpracováváme na specializovaném účetním programu ORSOFT, který je propracovaným a jedinečným ekonomicko-účetním systémem umožňujícím dálkový zabezpečený přístup přes internet. Klienti tak mohou do svého účetnictví nahlížet, případě i sami průběžně zadávat základní doklady a našim odborníkům přenechat jen kontrolu a zaúčtování složitých účetních případů. Systém ORSOFT umožňuje též vystavování faktur, automatické načítání bankovních výpisů, vedení skladu a jiné funkce, které šetří práci jak účetnímu, tak klientovi a přispívají k vysoké efektivitě našich služeb. 

Vedení účetnictví zajišťujeme jednak jako:
1) komplexní službu - kdy přebíráme pravidelně (většinou min. 1x za měsíc) od klienta doklady tzn. faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy atd., následně celé účetnictví zpracujeme a klient obdrží ve sjednaném termínu účetní výstupy (výkaz zisku a ztráty), kopie daňových přiznání (DPH) a příkazy k úhradě povinných plateb. Účetní doklady následně archivujeme nebo dle dohody vracíme klientům.
2) kontrolu a revize účetnictví - klient si může vést účetnictví sám nebo zadávat prvotní doklady  dálkovým přístupem přes internet do našeho programu a účetnictví je ve stanovených termínech kontrolováno našim odborníkem.